Hồ sơ CIA: Hải quân Liên Xô kẻ ngáng đường khó chịu

baosang.net

Dựa trên những tài liệu của CIA vừa được giải mật, thì Hải quân Liên Xô là kẻ ngáng đường khó chịu nhất mà Hải quân Mỹ từng phải đối mặt.

Ho so CIA: Hai quan Lien Xo ke ngang duong kho chiu

Ho so CIA: Hai quan Lien Xo ke ngang duong kho chiu-Hinh-2

Ho so CIA: Hai quan Lien Xo ke ngang duong kho chiu-Hinh-3

Ho so CIA: Hai quan Lien Xo ke ngang duong kho chiu-Hinh-4

Ho so CIA: Hai quan Lien Xo ke ngang duong kho chiu-Hinh-5

Ho so CIA: Hai quan Lien Xo ke ngang duong kho chiu-Hinh-6

Ho so CIA: Hai quan Lien Xo ke ngang duong kho chiu-Hinh-7

Ho so CIA: Hai quan Lien Xo ke ngang duong kho chiu-Hinh-8

Ho so CIA: Hai quan Lien Xo ke ngang duong kho chiu-Hinh-9

Ho so CIA: Hai quan Lien Xo ke ngang duong kho chiu-Hinh-10

Ho so CIA: Hai quan Lien Xo ke ngang duong kho chiu-Hinh-11

Ho so CIA: Hai quan Lien Xo ke ngang duong kho chiu-Hinh-12

Ho so CIA: Hai quan Lien Xo ke ngang duong kho chiu-Hinh-13

Ho so CIA: Hai quan Lien Xo ke ngang duong kho chiu-Hinh-14

Ho so CIA: Hai quan Lien Xo ke ngang duong kho chiu-Hinh-15

Đọc tin gốc

Bình luận